• Bazinul Olimpic, Bulevardul Garii, Brasov | Paradisul Acvatic, Bulevardul Grivitei 2F, Brasov | Belaqva – Coresi Shopping Resort, Strada Zaharia Stancu 1, Brasov

George Munteanu a dus numele României peste tot în lume

A traversat înot strâmtoarea Bosfor şi tot prin apă a făcut şi turul faimoasei închisori Alcatraz din San Francisco. George este acum instructor de înot la un complex din Braşov şi este în cautare de tinere talente.
A început să înoate din clasa I, dar a avut primele rezultate notabile în clasa a patra, când a devenit campion naţional. A luptat cu pasiune şi mult curaj pentru a face performanţă şi a reuşit să ajungă înotător de performanţă, fapt ce i-a deschis porţile către întreaga lume. „La început, nu mi-a plăcut înotul şi am învăţat foarte greu. Provin din şcoala de înot de la Brăila. Am reuşit să fac performanţă printr-un regim strict. Pot spune că am avut o copilărie mult mai frumoasă decât a altor copii. În loc să bat mingea în faţa blocului, am bătut balta. Sportul înseamnă disciplină şi este important că poţi vedea lumea prin spot. Eu am văzut Australia, America, Canada şi Europa”, spune George.

Primul înotător de master.După ce a terminat liceul, George Munteanu s-a înscris la competiţiile de master. A fost primul înotător din România care a participat la concursuri în ţară şi în afara ei. „În 2002 a fost prima mea ieşire. Aveam 23 de ani atunci şi am plecat împreună cu echipa de polo a României şi atunci am aflat cât de amplă este mişcarea de master în lume. În 2006 am ajuns la San Francisco. Am luat locul şase la Mondialele de master, la proba de 3 kilomteri şi pot spune că a fost un rezultat notabil”, declară înotătorul. Ceea ce l-a uimit pe sportiv este că la competiţiile de acest gen au participat chiar şi vârstnici trecuţi de vârsta de 80 de ani. „În România nu ai să vezi aşa ceva, asta pentru că pensionarii noştri nu fac mişcare. Pentru oamenii de afară viaţa începe de-abia când ies la pensie”, este de părere înotătorul.

A traversat Bosforul În 2007, George Munteanu a înotat în jurul Alcartazului. Tot notabilă a fost şi trecerea strâmtorii Bosfor înot. Tânărul a ajuns din Asia în Europa, înotând 53 de minute fără oprire pe o distranţă de peste şase kilometri. „Au fost peste 500 de participanţi din toată lumea, americani, europeni şi brazilieni. Am obţinut un timp bun şi m-au ajutat foarte mult curenţii”, mai spune George. În acelaşi an înotătorul a participat şi la alte competiţii din Slovenia şi România, iar în 2008 în Australia. „Pentru mine sunt minunate competiţiile pentru că, în acelaşi timp, îmi iau familia şi petrec şi câteva zile de concediu acolo unde merg. Este foarte relaxant să îmbini utilul cu plăcutul”, mai spune înotătorul. Acum George este instructor de înot la un complex din Braşov şi caută viitoarele talente ale României.

Întrebări şi răspunsuri: Aveti elevi cu performanţe notabile? Am găsit un copil talentat şi foarte isteţ. A reuşit, la doar 11 ani, să devină campion naţional, lucru pe care nici eu nu l-am reuşit. Am încercat să caut şi alţi copii, pentru că nu toată lumea îşi doreşte performanţă. Nu mai există aceeaşi motivaţie ca pe vremea mea, când prin sport puteai să ieşi să vezi lumea. Cine învaţă mai uşor să înoate, adulţii sau copiii? Există o prejudecată potrivit căreia adulţii învaţă mult mai greu să înoate decât copiii. Experienţa mea o contrazice: nu am avut nici un adult care să nu înveţe să înoate. Copiii învaţă repede între vârsta de 6 şi 9 ani. Ce-i place: „Îmi place enorm tenisul de masă, mă relaxează foarte mult ticăitul mingiei pe masă. Aş fi în stare să joc ore întregi fără să mă opresc. Îmi place tot ce e legat de sport. Visul meu este să mă plimb prin lume toată viaţa”. Ce nu-i place: „Nu-mi place să mănânc mici la grătar. Când lumea mă invită la grătar, nu am ce să fac. Eventual mă duc să joc ceva, pentru că nu-mi place atmosfera. Cred că găsim ceva mai util de făcut decât să stăm să bem bere, să mâncăm mici şi, eventual, să fumăm. Nu-mi place modul de convieţuire din România, dar încă nu m-am hotărât unde să emigrez”.

Profil: NĂSCUT: 6 mai, 1979, Brăila STUDII: Facultatea de Ştiinţe Politice FAMILIE: căsătorit, un băieţel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

He swam across the Bosphorus Strait and in the water, he has lapped around the famous Alcatraz prison in San Francisco. George is now a swimming coach at a complex in Brasov and is looking for young talents.

He started swimming since 1st grade, but he had his first notable results in the 4th grade, when he became a national champion. He fought with passion and a lot of courage for performance, and managed to become a performance swimmer, which opened the doors to the world. “At first, I didn’t like swimming, and had a hard time learning. I come from the swimming pool in Brăila. I managed to perform through a strict regimen. I can say that I had a much more beautiful childhood than other children. Instead of kicking the ball around the block, I spent my time in the pool. Sport is discipline and the important thing is that you can see the world through it. I have seen Australia, America, Canada and Europe”, says George.

After finishing high school, George Munteanu enrolled in the master’s competitions. He was the first Romanian swimmer who participated in national and international competitions. “In 2002 I had my first going out. I was 23 at the time, I joined the Romanian polo team and I found out how wide the master’s movement is in the world. In 2006 I reached San Francisco. I obtained the 6th place at the World Masters, for the 3km trial and I can say it was a notable result”, said the swimmer. What amazed him was that at these competitions participated even elderly people, over the age of 80 years. “You will not see this in Romanian, and that because our retired people don’t go out of their way for physical activity. For the people there, life begins after they retire”, believes the swimmer. He swam across the Bosporus Strait in 2008, and lapped around the famous Alcatraz prison.

Also notable is the swimming across the Bosporus Strait. The young man reached Asia from Europe, swimming 53 minutes without stopping on over 6 kilometres. “There were over 500 participants from all over the world, Americans, Europeans, and Brazilians. I obtained a good timing and the currents helped me a lot”, says George. In the same year, the swimmer participated in other competitions, as well, in Slovenia and Romania, and in 2008 in Australia. “For me, these competitions are great, because at the same time I take my family with me and spend a few days off where I go. It’s very relaxing to combine business with pleasure”, adds the swimmer. Now George is a swimming coach at a complex in Brasov and is looking for young talents of Romania.

Questions and answers: Do you have athletes with notable performances? I discovered a very talented and smart child. He managed, at just 11 years old, to become a national champion, thing I didn’t do. I tried to look for other children, as well, because not everyone wants performance. There no longer exists the same motivation, when through sport you could go out and see the world. Who is easier to teach, adults or children? There is a bias that adults learn much harder to swim than children. My experience contradicts it: I haven’t had any adult who didn’t learn how to swim. Children learn very fast between the ages of 6 and 9 years old. What he likes: “I love ping-pong, the ticking of the ball on the table relaxes me very much. I could play for hours and not stop. I love everything related to sports. My dream is to travel around the world my whole life”. What he dislikes: “I don’t like eating grilled mititei. When people invite me over to barbecue, I don’t have a choice. I will go and play something, because I don’t like the atmosphere. I just think we can find something else more useful to do than sit around and drink beer, eat mititei, and possibly smoke. I don’t like the way of living in Romania, but I haven’t yet decided where I’ll go.”

Profile: born on the 6th of May 1979, in Brăila. Education: The Faculty of Political Sciences. Family: Married, a baby boy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Call Now Button